ป้าย บอร์ด ธงญี่ปุ่น แบบแปลนโรงงาน


งานพิมพ์ดิจิตอลคุณภาพ วัสดุและน้ำหมึกมีความทนทานสูง ไม่ลอก ไม่ซีด